Werkwijze

Aanmelding

Nadat wij uw doorverwijzing hebben ontvangen via Zorgdomein, sturen wij u een ontvangstmail met het aanmeldformulier. Mocht u liever het aanmeldformulier per post willen ontvangen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingevuld, wordt er door een behandelaar van Mutatio Zorg een screening gedaan. Dit is de eerste check waarbij we kijken of Mutatio de juiste zorg voor u kan bieden. Als we denken dat dit zo is, wordt u uitgenodigd voor een intake. U ontvangt via Therapieland een beveiligde link voor het intakegesprek. U krijgt alle informatie over het aanleveren van de benodigde gegevens via een beveiligde verbinding (AVG- veilig). Wanneer u dit wenst kunt u iemand meenemen naar het intakegesprek. Ook bij de behandeling is het mogelijk naasten te betrekken.

Verwijzing

Psychische problemen gaan vaak samen met allerlei lichamelijke klachten. Als u door uw huisarts wordt verwezen, is het aannemelijk dat uw lichamelijke klachten bekend zijn vanuit de medische invalshoek. Het gebruik van medicijnen kan mogelijk invloed hebben op uw functioneren. Daarom is samenwerking met uw huisarts gewenst. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit kenbaar maken tijdens het intakegesprek. Alleen met een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medische specialist wordt GGZ- zorg vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Intakegesprek

De intake start met het controleren van uw gegevens, identiteit en de verwijzing. Vervolgens bespreken we uw klachten en onderzoeken we of er een indicatie is voor behandeling in de Basis of Specialistische GGZ. Samen met u proberen we een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voortbestaan van uw klachten of problemen. Op basis van deze probleemanalyse wordt besproken welke vorm van behandeling het meeste geschikt is voor uw situatie. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de aard, ernst en duur van uw klachten, uw eigen veerkracht en uw omgeving. We maken hierbij ook gebruik van psychologische vragenlijsten. Ook wordt gebruik gemaakt van psychologische vragenlijsten. De uitslag van de intake kan ook zijn dat u beter geholpen kunt worden bij een andere GGZ zorgverlener. Dit wordt uiteraard besproken in het gesprek.
Wanneer er overeenstemming is bereikt over de doelen, het behandelplan, de bejegeningsaspecten en de praktische afspraken plannen we behandelafspraken in en kan de behandeling beginnen. Als er geen overeenstemming bereikt kan worden, zullen we u beargumenteerd door- en/of terugverwijzen. Houd er rekening mee dat het intakegesprek altijd in rekening wordt gebracht.

Wanneer

Afhankelijk van uw mogelijkheden wordt de behandeling overdag of ’s avonds gegeven. Meestal komt u één keer per week of eens in de twee weken langs. In de afbouwfase van de behandeling kan het zijn dat u nog maar eens in de twee maanden op afspraak komt. Hoe lang de behandeling precies duurt, is sterk afhankelijk van de gestelde doelen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van EHealth: dan werkt u thuis achter uw PC, laptop of tablet aan uw doelen op een tijdstip dat voor u handig is.

Behandelovereenkomst.

De behandeling kan pas beginnen wanneer de behandelovereenkomst is ondertekend. Die ontvangt u bij de intake. In deze overeenkomst staan onze afspraken.

Behandelplan

In het behandelplan worden uw hulpvragen en behandeldoelen geformuleerd en wordt beschreven welke behandeling(en) wij zullen inzetten om deze doelen te bereiken. Het behandelplan wordt samen met u opgesteld en regelmatig geëvalueerd om te bekijken of de behandeling nog steeds aansluit bij uw behoeften.

Behandeltraject

Na de intake, indicatiestelling en diagnostiek wordt een behandelplan met doelen opgesteld en kan de behandeling beginnen. De behandeling wordt afgestemd op uw klachten, hulpvragen en SMART geformuleerde behandeldoelen. Er wordt gebruik gemaakt van Multidisciplinaire Richtlijnen en Evidence Based behandelprotocollen die passen bij uw diagnose of problematiek. U heeft regie over uw behandeling waarbij de keuze van de behandelmethoden met u wordt afgestemd. Indien mogelijk en gewenst wordt uw netwerk betrokken bij de behandeling. De behandeling kan zowel face-to-face als blended zijn. Blended betekent dat eHealth wordt ingezet met opdrachten om tussen de face-to-face contacten door aan te werken. Vaak krijgt u opdrachten of oefeningen die u in uw eigen omgeving kunt uitvoeren. Bij elk gesprek wordt de behandeling met u geëvalueerd, zowel mondeling als via een korte vragenlijst, zodat we kunnen bijstellen indien nodig of gewenst. U wordt gestimuleerd om zelf aan uw herstel te werken en u krijgt methodieken aangereikt zodat u zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder kunt. Na afronding van de behandeling wordt deze samen met u geëvalueerd aan de hand van uw hulpvragen, behandeldoelen en de beoogde behandeling uit het behandelplan.

Afsluiting behandeling en nazorg

Aan het eind van de behandeling wordt nagegaan of de behandeldoelen zijn behaald. Het resultaat van de eindmeting wordt besproken in vergelijking met de beginmeting en er wordt een terugvalpreventieplan met eventuele nazorg opgesteld. De verwijzer ontvangt na afloop een afsluitbrief en u ontvangt er ook een, indien u dit wenst. Via een AVG-veilige verbinding ontvangt u het besproken terugvalpreventieplan met informatie over risico’s, signalen, maatregelen en de gemaakte afspraken over nazorg. De gebruikte eHealth- modules blijven beschikbaar en ook de beveiligde berichtenfunctie kan nog 6 maanden gebruikt worden.

Metingen

Voor het stellen van een diagnose kunnen vragenlijsten worden gebruik. Bij aanvang en na afloop van uw behandeling ontvangt u per mail een link naar een vragenlijst die u kunt invullen. Deze vragenlijst geeft een beeld van de breedte en ernst van de psychopathologie en maakt ook de vooruitgang na behandeling inzichtelijk. Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat er meer vragenlijsten worden gebruikt.

Wil je hier meer over weten?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies