Onze diensten

Overbruggingszorg d.m.v. een mobiel expertiseteam

Kenmerken: Korte effectieve en efficiënte interventie gericht op stabilisatie en preventie tijdens de wachtlijstperiode. In overeenstemming met de doorverwijzer en/of zorginstelling met de wachtlijstperiode.

Verslavingszorg

Verslaving gaat bijna altijd samen met andere klachten, denk aan andere geestelijke problematiek zoals ADHD, Borderline, etc. MZCN behandelt naast de verslaving ook de overige klachten.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis, op locatie of bij een hulpverlenende organisatie.
Doelstelling ambulante hulpverlening: stabilisatie, ontwikkeling, preventie en verhogen van maatschappelijke autonomie.

Verkennend onderzoek i.h.k.v. WvGGZ en WZD

Inzet: mobiel expertise-team zoals het mobiel overbruggingsteam.
 
Als expertise team zorgen wij i.h.k.v. het zorgvuldigheidsbeginsel dat de gemeente voldoet aan de wettelijke afhandelingstermijn en de onderzoeksplicht. Als verkennende expertiseteam zullen wij de cliënten niet aan ons binden o.g.v. integriteit en ter voorkoming van belangenverstrengeling.

Forensische zorg/begeleiding

MZCN heeft als toekomstproduct een aanbod in de forensische zorg. Dit is zorg met justitiële kaders d.m.v. ambulante begeleiding op outreachende wijze aan volwassenen, vanaf 18 jaar,  met een vermoedelijke
(licht )verstandelijke beperking, GGZ- en/of verslavingsproblematiek. De doelgroep die onder de forensische zorg valt, heeft een strafbaar feit gepleegd en een strafrechtelijke maatregel opgelegd gekregen.
 
Doel van de ambulante begeleiding is het verhogen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het verminderen van de kans op recidive. Ook in deze aanpak zijn stabilisatie en preventie sleutelwoorden naast de resocialisatie.
We ondersteunen bij praktische zaken (administratie, financiën), ADL, helpen contact te leggen met instanties
en de opbouw van het eigen netwerk, begeleiding van het gezin, toeleiden naar werk of dagbesteding.